Bekijk op deze pagina onze algemene voorwaarde 2022.
Deze kunnen hier gedownload worden.

ARTIKEL 1 – Definities
In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan
onder:
De ondernemer: het tuincentrum, lid van de Sectie Retail van
Tuinbranche Nederland, dat bedrijfsmatig producten en/of
diensten verkoopt aan particulieren, waaronder dode en levende
materialen voor verwerking/gebruik in tuin en huis.
Levende materialen: levende producten en artikelen die
verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te
groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
Niet levende materialen: alle overige producten en materialen.
Producten: onder producten worden tevens begrepen andere aan
deze branche verwante artikelen en diensten die worden verkocht
door de ondernemer.
Consument: iedere natuurlijke of rechtspersoon die – niet
handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – met
de ondernemer een overeenkomst sluit voor het leveren van
producten en/of het uitvoeren van werkzaamheden.
Aangenomen werk: de uitvoering van tussen consument en
ondernemer overeengekomen werkzaamheden tegen een van te
voren vastgesteld totaalbedrag.
Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een
consument, tot stand gekomen via een georganiseerd systeem
voor verkoop/dienstverlening (bijv. webwinkel, telefonische
verkoop of postorder) waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand (bijv. telefoon, e-mail),
zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW.
Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een
overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan
in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel
6:230g lid 1f BW, zoals bijv. bij consumenten thuis, op beurzen,
tijdens busreisjes of op straat.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/
of overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van
werk door de leden van Tuinbranche Nederland aan consumenten,
behalve op verhuurovereenkomsten.

ARTIKEL 3 – Het aanbod/de offerte en de overeenkomst

 1. In het aanbod worden producten en/of diensten van de
  ondernemer duidelijk, waarheidsgetrouw en zo volledig mogelijk
  afgebeeld en/of beschreven. De ondernemer zal getallen, maten,
  gewichten of andere eigenschappen die voor de consument
  belangrijk zijn nauwkeurig vermelden.
 2. Deze algemene voorwaarden worden bij het aanbod
  overhandigd.
 3. Uit het aanbod blijkt duidelijk welke rechten en plichten
  zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod, zoals prijs,
  uitvoering, eventueel recht van retournering, wijze van betaling,
  bijkomende kosten, etc..
 4. De consument geeft de ondernemer alle informatie die
  belangrijk is voor een correcte offerte. De ondernemer brengt
  schriftelijk offerte uit, rekening houdend met deze informatie.
  De consument moet de offerte goed kunnen beoordelen door
  gespecificeerde, volledige en nauwkeurige omschrijving van
  producten en werkzaamheden in de offerte.
 5. De offerte vermeldt een datum en is, tenzij anders afgesproken,
  30 dagen geldig.
 6. De ondernemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij
  de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
  schetsen. Als de offerte niet doorgaat retourneert de consument
  op eerste verzoek van de ondernemer ontwerpen, tekeningen en/
  of schetsen. Doet de consument dat niet, dan kan de ondernemer
  een redelijke vergoeding voor zijn ontwerp in rekening brengen,
  mits hij de consument daarover tevoren heeft geïnformeerd.
 7. De offerte bevat verder:
 • wanneer het werk wordt aangevangen en wanneer de
  oplevering is;
 • eventuele levertermijnen (als niets is afgesproken geldt
  uiterlijk 30 dagen);
 • de wijze van betaling;
 • het vestigingsadres van de ondernemer waar de
  consument met vragen en eventuele klachten terecht kan;
 • of de consument van het retourrecht zoals omschreven in
  artikel 4 gebruik kan maken;
 • na aankoop bestaande services en garanties.
 1. De overeenkomst komt tot stand zodra de consument het
  aanbod accepteert en aan de daarbij gestelde voorwaarden
  voldoet.

  ARTIKEL 4 – Het recht van retournering bij een koop in de
  winkel
 2. Tenzij anders afgesproken, kunnen gekochte producten tot
  tien dagen na aankoop (ingaande de dag na aankoop) worden
  geretourneerd. Zij moeten ongebruikt en in de originele verpakking
  zijn met de originele kassabon. Eventuele door de ondernemer
  bij het aanbod aangegeven wijze van retournering moet worden
  gevolgd door de
  consument.
 3. Uitgezonderd van retourrecht zijn:
 • bloemen, planten, bomen en dieren;
 • producten die op verzoek van de consument zijn
  vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of
  op verzoek van de consument zijn besteld;
 • andere producten waarvan de ondernemer in het aanbod
  heeft aangegeven dat ze niet mogen worden
  geretourneerd.
 1. De ondernemer mag in plaats van geld terug ook kiezen voor het
  sluiten van een vervangende koop of het geven van een tegoedbon,
  als dit bij het aanbod is aangegeven.
 2. Als de consument gebruik maakt van het retourrecht waarbij
  geld wordt teruggegeven, dan zal de ondernemer binnen
  uiterlijk 14 dagen eventuele (aan)betalingen aan de consument
  terugbetalen.

  ARTIKEL 5 – Levertermijnen en aflevering
 3. Aflevering geschiedt op het moment dat de ondernemer de
  consument in het bezit van de gekochte producten stelt of kan
  stellen bij weigering tot afname na schriftelijke ingebrekestelling.
  Na aflevering gaat het risico van de producten over op de
  consument.
 4. Als gekochte producten niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen
  de ondernemer en de consument een vaste of vermoedelijke
  levertijd overeenkomen. Als er geen levertermijn is afgesproken
  geldt een vaste levertermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag
  na de bestelling.
 5. De opgegeven levertermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen
  anders overeenkomen.
 6. Bij overschrijding van een vermoedelijke levertermijn moet de
  consument de ondernemer schriftelijk in gebreke stellen en hem
  alsnog een redelijke termijn voor levering bieden.
 7. Bij overschrijding van de vaste levertermijn of de nadere termijn
  zoals bedoeld in lid 4 mag de consument zonder ingebrekestelling
  of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden en/of
  schadevergoeding vorderen.
 8. Een ingebrekestelling is niet nodig als de levering blijvend
  onmogelijk is of anderszins blijkt dat de ondernemer zijn
  verplichtingen niet zal nakomen.

  Artikel 6 – Aanvullende bepalingen bij een buiten de
  verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst
 9. Voordat de overeenkomst wordt aangegaan moet de
  ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument
  de volgende informatie verstrekken:
  a. identiteit en vestigingsadres van de ondernemer;
  b. belangrijkste kenmerken van de producten;
  c. prijs van de producten incl. BTW en alle niet vermijdbare kosten
  zoals die van aflevering, vervoer, levering, porti, etc;
  d. wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
  e. voorwaarden van en wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, onder bijvoeging van het
  modelformulier voor herroeping;
  f. indien van toepassing: als het herroepingsrecht niet van
  toepassing is, bijvoorbeeld bij maatwerk, bloemen, planten en
  dieren;
  g. indien van toepassing: de geldigheidsduur van het aanbod;
  h. indien van toepassing: als de consument zelf de kosten van
  retournering draagt en, als de ondernemer voor terugname kan
  zorgen, wat dit kost. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten
  overeenkomst draagt de ondernemer de kosten van retournering;
  i. indien van toepassing: informatie over garanties en service na
  aankoop.
 10. De consument mag gedurende 14 werkdagen de overeenkomst
  zonder opgaaf van redenen ontbinden.
 11. Als de gekochte producten niet beschikbaar zijn, moet de
  ondernemer de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte
  stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen
  terugbetalen. Als de consument en de ondernemer hebben
  afgesproken dat een product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd
  mag worden, dan betaalt de ondernemer de kosten van retour
  zenden. Dit is alleen van toepassing als de consument gebruik
  maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De ondernemer
  informeert de consument hierover op begrijpelijke wijze.
 12. Bij levering verstrekt de ondernemer het wettelijke
  retourformulier en de manier waarop de consument gebruik
  kan maken van zijn ontbindingsrecht, Bij een duurovereenkomst
  vermeldt de ondernemer hoe de duurovereenkomst moet worden
  opgezegd.
 13. Als de ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht
  of gegevens niet (in de juiste vorm) heeft verstrekt, is de termijn
  van de bedenktijd maximaal 12 maanden en 14 werkdagen.
  Als de verkoper binnen die 12 maanden alsnog voldoet aan de
  informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan
  die plicht de termijn van 14 werkdagen te lopen.
 14. Bij een overeenkomst op afstand is het retour zenden voor
  rekening en risico van de consument, tenzij de ondernemer de
  consument niet tijdig van dit feit op de hoogte heeft gesteld.
  De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst op
  grond van de bedenktijd geen kosten in rekening brengen. Dit
  is alleen anders bij diensten, als de ondernemer aantoonbaar
  op uitdrukkelijk verzoek van de consument is begonnen met de
  uitvoering van de overeenkomst. De ondernemer mag dan de
  gemaakte kosten tot aan het moment van herroeping berekenen
  aan de consument.

  ARTIKEL 7 – De prijs en prijswijzigingen
 15. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf
  afgesproken. De prijs is inclusief BTW en exclusief eventuele
  emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten.
  Eventuele kosten voor montage-, inrichtings- en/of
  installatiewerkzaamheden zullen steeds apart worden geoffreerd.
  De ondernemer informeert de consument tijdig voor het sluiten
  van de overeenkomst over de bijkomende kosten.
 16. Als binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar
  vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal
  de overeengekomen prijs hetzelfde blijven. Als na deze termijn
  levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, mag de
  consument bij een prijsverhoging de overeenkomst ontbinden.
 17. Lid 2 is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet
  voortvloeien.
 18. Lid 2 is niet van toepassing als de meerprijs komt door de
  consument verlangd meerwerk en de ondernemer de consument
  tevoren heeft geïnformeerd over meerkosten, of als de consument
  na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen wenst in de
  uitvoering.

  ARTIKEL 8 – Conformiteit
 19. De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten
  voldoen aan de overeenkomst en aan de geldige wettelijke
  bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer
  garandeert ook dat de producten en/of diensten die eigenschappen
  bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en
  bruikbaar zijn) of voor een bijzonder gebruik als dat is afgesproken.
 20. De consument staat in voor de juistheid van de door hem
  verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of als producten worden
  samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de
  consument in voor de opgegeven maten en de gegeven
  aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en de
  ondernemer dat had moeten herkennen. Mondeling of telefonisch
  door de consument doorgegeven gegevens komen, zonder
  schriftelijke bevestiging van de ondernemer, voor risico van de
  consument.
 21. Bij de koop van een plant of dier zal de ondernemer aan de
  consument de essentiële informatie verstrekken voor juist(e)
  gebruik/gezondheid/verzorging van de plant of het dier, waarbij
  ook aangesloten wordt op de door de consument verstrekte
  informatie.
 22. Gebreken aan het geleverde ontstaan door ondeskundig gebruik,
  onzorgvuldigheid of veranderingen die de consument of derden
  aan het geleverde hebben aangebracht, komen niet voor rekening
  van de ondernemer. Dat geldt ook voor de eventueel ontstane
  schade als gevolg van deze gebreken.
 23. De consument behoudt te allen tijde zijn wettelijke
  garantierechten.

  ARTIKEL 9 – Wijzigingen aangenomen werk
 24. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele)
  afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk
  worden overeengekomen.
 25. Alle wijzigingen in aangenomen werk zijn meerwerk als dit een
  hogere prijs oplevert, of minderwerk als het een lagere prijs wordt.
 26. Meer- en minderwerk zullen naar redelijkheid worden verrekend.

  ARTIKEL 10 – Oplevering
  Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de
  feitelijke terbeschikkingstelling aan de consument. Het werk wordt
  als opgeleverd beschouwd:
  a. als de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat
  het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft
  aanvaard; of
  b. als uiterlijk 10 dagen zijn verstreken na een schriftelijke
  mededeling van de ondernemer dat het werk geheel is uitgevoerd
  of geplaatst en de consument heeft nagelaten het werk binnen die
  termijn te aanvaarden; of
  c. als de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, waarbij
  door ingebruikneming van een deel van het werk dat deel als
  opgeleverd wordt beschouwd.

  ARTIKEL 11 – Verkoop uit voorraad of op bestelling
 27. Verkoop en levering uit voorraad geschiedt uitsluitend à contant.
  De geaccepteerde betaalmiddelen en beperkingen daarop worden
  vooraf door de ondernemer aangegeven.
 28. Verkoop en levering op bestelling geschiedt uitsluitend op
  uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door de consument, tenzij
  anders afgesproken.

  ARTIKEL 12 – Uitvoering van een bestelling
 29. De ondernemer zal uiterste zorgvuldigheid in acht nemen bij het
  in ontvangst nemen en uitvoering van de bestelling van producten
  en bij de beoordeling van een aanvraag tot verlening van diensten.
  De ondernemer mag de bestelling of onderdelen daarvan uit laten
  voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.
 30. Als de overeenkomst inclusief aflevering is, geldt als plaats van
  aflevering het door de consument opgegeven adres. De aflevering
  geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de
  bezorgwagen.
 31. De consument moet meewerken aan een tijdige aflevering.
 32. De ondernemer mag ervan uitgaan dat de producten met
  gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op
  goed bereikbare plaatsen op een gebruikelijke loswijze. Als het
  transport en/of het lossen niet op deze manier kan en daardoor
  extra kost, moet de consument deze extra kosten voldoen. Dit
  is alleen anders als de consument de ondernemer op de hoogte
  heeft gebracht van bijzondere omstandigheden vóór het sluiten
  van de koop. De ondernemer vraagt de consument naar de situatie
  op de afleverlocatie om zo een inschatting te kunnen maken van
  bereikbaarheid, gebruikelijke loswijze en eventuele bijkomende
  kosten. De ondernemer legt bijzonderheden hieromtrent in de
  offerte vast.
 33. Tenzij anders afgesproken haalt de consument bestellingen
  binnen 7 dagen na bericht van de ondernemer − met vermelding
  van de eventueel daaraan verbonden kosten − af of laat het
  bezorgen. Laat de consument dit na dan draagt hij de eventuele
  meerkosten.
 34. Als de bezorging bijv. door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn
  van producten vertraging ondervindt, of als een bestelling niet of
  slechts deels kan worden uitgevoerd, informeert de ondernemer
  de consument tijdig en zo mogelijk binnen 14 dagen na bestelling.
  Met inachtneming van artikel 5 – behoudens overmachtssituaties
 • mag de consument bij overschrijding van de overeengekomen
  levertijd met meer dan 7 werkdagen de overeenkomst kosteloos
  ontbinden.
 1. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de
  ondernemer redelijke inspanningen verrichten om een vervangend
  product te leveren. Hierover, over de levertijd en over de eventuele
  meer- of minderprijs informeert de ondernemer de consument
  op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de consument niet
  in met levering van het vervangende product, dan mag hij de
  overeenkomst kosteloos ontbinden.
 2. Levering kan in overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de
  producten gereed of voorradig zijn.

  ARTIKEL 13 – Betaling/niet-tijdige betaling
 3. Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en
  door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij anders
  afgesproken.
 4. Als betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen,
  dan geldt betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders
  afgesproken.
 5. Als betaling in termijnen is afgesproken moet de consument
  betalen volgens de termijnen zoals vastgelegd in de overeenkomst.
 6. Bij verkoop van producten mag de ondernemer de consument
  tot vooruitbetaling verplichten tot maximaal 50% van de
  koopsom.
 7. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de
  overeengekomen termijn. De ondernemer zendt daarna een
  betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid
  binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen.
 8. Als daarna nog steeds niet is betaald, mag de ondernemer
  wettelijke rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de
  oorspronkelijke betalingsdatum.
 9. Bij niet tijdige betaling mag de ondernemer nakoming van de
  overeenkomst opschorten totdat de vordering is voldaan.
 10. Alle in redelijkheid gemaakte kosten die voortvloeien uit niet- of
  niet tijdige betaling komen voor rekening van de consument.

  ARTIKEL 14 – Eigendomsvoorbehoud
  Alle geleverde producten, voor zover niet aard- of nagelvast,
  blijven eigendom van de ondernemer zolang deze niet of niet
  geheel zijn betaald.

  ARTIKEL 15 – Klachten
 11. Bij klachten overlegt de consument een aankoopbewijs. Klachten
  moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
  de ondernemer, tijdig na ontdekking van het gebrek. Niet tijdig
  indienen van de klacht kan verlies van rechten tot gevolg hebben.
 12. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost,
  ontstaat een geschil dat aan de bevoegde rechter kan worden
  voorgelegd.

  ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid
 13. De ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade door een
  tekortkoming die voor risico van de ondernemer komt of aan hem
  is toe te rekenen.
 14. De consument is aansprakelijk voor schade die door een aan hem
  toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

  ARTIKEL 17 – Slotbepaling
  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als dit
  schriftelijk is afgesproken tussen partijen.